ปี 2556

27 ก.ย. 56 – โครงการซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง
– โครงการซื้อยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ (Jetski) จำนวน 2 ลำ
– โครงการซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 45 แผ่นต่อนาที จำนวน 11 เครื่อง
20 ก.ย. 56
โครงการจ้างเหมาซ่อมทำเพิ่มเติมเรือเจ้าท่า ย.1 และเรือเจ้าท่า ย.101 จำนวน 4 รายการ
17 ก.ย. 56
โครงการจ้างเหมาซ่อมทำเพิ่มเติมเรือเจ้าท่า ย.1 และเรือเจ้าท่า ย.101 จำนวน 22 รายการ
13 ก.ย. 56 โครงการจ้างเหมาซ่อมทำ เรือเจ้าท่า ข.5 และเรือเจ้าท่า 25 (เพิ่มเติม)
โครงการจ้างเหมาซ่อมทำเพิ่มเติมเรือเจ้าท่า ข.45 และเรือเจ้าท่า 245
โครงการจ้างเหมาซ่อมทำ เรือเจ้าท่า 306 (เพิ่มเติม)
โครงการจ้างเหมาซ่อมทำ เรือเจ้าท่า 301 (เพิ่มเติม)
โครงการจ้างเหมาซ่อมทำเพิ่มเติมเรือเจ้าท่า 44 จำนวน 2 รายการ
โครงการจ้างเหมาซ่อมทำ เรือเจ้าท่า ข.29 และเรือเจ้าท่า 229 (เพิ่มเติม)
14 ส.ค. 56
โครงการจัดซื้อจอ MONITOR PANEL (จอแสดงผล) รถขุด ชม.4 

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:139

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin