ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 watts พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 25 เครื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 3 ม.ค. 57

5watts.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 30

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin