ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือขนาดไม่ต่ำกว่า 5 watts จำนวน 25 เครื่อง

ประกาศ ณ วันที่  12 มี.ค.57

gpf_130357.pdf

วันที่:16 มีนาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 37

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin