แบ่งส่วนราชการ

section
section

       ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ให้แบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า ดังต่อไปนี้ 

 ๑. สำนักงานเลขานุการกรม
๒. กองกำกับการพาณิชยนาวี
๓. กองคลัง
๔. กองมาตรฐานคนประจำเรือ
๕. กองวิศวกรรม
๖. กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๗. กองสำรวจและแผนที่
๘. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
๙. สำนักกฎหมาย
๑๐. สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
๑๑. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑
๑๒. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒
๑๓. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓
๑๔. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔
๑๕. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕
๑๖. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖
๑๗. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗
๑๘. สำนักนำร่อง
๑๙. สำนักแผนงาน
๒๐. สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
๒๑. สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ
๒๒. สำนักมาตรฐานเรือ
๓. กลุ่มตรวจสอบภายใน
. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
                                        icon pdf คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ ๖๕๓/๒๕๕๘ เรื่องการกำหนดอักษรย่อเพื่อใช้เรียกชื่อหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า
                                        icon pdf โครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๘  ที่ อ.ก.พ.กรมเจ้าท่า เห็นชอบแล้ว
                                          icon pdf กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
                                        icon pdf การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑-๗
                                        icon pdfโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมเจ้าท่า (ภาษาอังกฤษ)

 

YYYYYYYYYYYYYYYY_YYYYYYYYYYYY_Y.Y.2558.pdf
866-000.pdf

วันที่:17 กรกฎาคม 2557

เข้าชม:466

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin