เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดภายใต้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ความเป็นมาของเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ
วิธีการประเมินเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ๗ มาตรฐาน ๔๐ ตัวชี้วัด

๑. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) – มี ๖ ตัวชี้วัด

๒. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหาร – มี ๕ ตัวชี้วัด

๓. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการให้บริการแก่ประชาชน – มี ๖ ตัวชี้วัด

๔. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารบุคคล – มี ๕ ตัวชี้วัด

๕. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณ – มี ๕ ตัวชี้วัด

๖. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการติดตามและประเมินผล – มี ๕ ตัวชี้วัด

๗. มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ – มี ๘ ตัวชี้วัด

::: ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เซ้บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) :::
http://oickpi.oic.opm.go.th/OICPortal

วันที่:08 มกราคม 2565

เข้าชม:381

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin