Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ No Gift Policy ของนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่าเอกสารแนบ:


ประกาศ อจท. งดให้ของขวัญทุกเทศกาล.pdf
บันทึกฯ นำเสนอ งดให้ของขวัญทุกเทศกาล.pdf