การร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เพื่อเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนุญาต ระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2562 ได้ที่
:: โต๊ะลงทะเบียน :  1. สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง และเทศบาลตำบลพลา
:: กล่องรับลงทะเบียน : ณ สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง เทศบาลตำบลพลา ที่ทำการชุมชน และหน่วยงานด้านสาธารณสุข (รพ.สต.) ในพื้นที่ศึกษา
:: เว็บไซต์กรมเจ้าท่า :  www.md.go.th/public-md (ข่าวประชาสัมพันธ์)
:: อีเมล์ : publichearingMTP3.md@gmail.com
:: โทรศัพท์ : 02-236-7907โทรสาร : 02-234-3832
:: ไปรษณีย์ : 1. กรมเจ้าท่า เลขที่ 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
            2. สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง เลขที่ 7/1 ถนนเมืองใหม่-มาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
(โดยวงเล็บมุมซอง “ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3”)
สนใจสามารถศึกษาเอกสารโครงการล่วงหน้าได้ที่
– กรมเจ้าท่า แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
– สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
– เว็บไซต์กรมเจ้าท่า : www.md.go.th/public-md
– เว็บไซต์สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี : www.publicconsultation.opm.go.th
– สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด
– สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง
– สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง
– สำนักงานเทศบาลตำบลพลา
ท่านที่ต้องการเข้าร่วมประชุมสามารถส่งฟอร์มสำหรับลงทะเบียนล่วงหน้ามาระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2562
ท่านที่ไม่สามารถมาได้ แต่ต้องการแสดงความคิดเห็นสามารถส่งมาได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
:: กล่องรับฟังความคิดเห็นที่ได้จัดวางไว้ ณ
     1. สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง
     2. สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง เทศบาลตำบลพลา ที่ทำการชุมชน และหน่วยงานด้านสาธารณสุข (รพ.สต.) ในพื้นที่ศึกษา
:: เว็บไซต์กรมเจ้าท่า : www.md.go.th/public-md
:: ส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตร มาที่
     1. กรมเจ้าท่า เลขที่ 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
     2. สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง เลขที่ 7/1 ถนนเมืองใหม่-มาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
(โดยวงเล็บมุมซอง “ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3”)

 

เอกสารแนบ :

 File 1_แบบลงทะเบียนล่วงหน้า.pdf
 File 2_สรุปข้อมูลโครงการ.pdf
 File 3_อำนาจน้าที่กรรมการ.pdf
 File 4 รายชื่อผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า.pdf
 เอกสารแนบจดหมาย_แบบลงทะเบียนล่วงหน้า_01082562.pdf
 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร แสดงความเห็น_Re01.pdf

 

File 2_สรุปข้อมูลโครงการ

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:395

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม