ร่วมแสดงความคิดเห็น (ต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560ฯ อนุบัญญัติที่ออกตามคำสั่งดังกล่าว และข้อมูลประกอบการรับฟังฯ)

ร่วมแสดงความคิดเห็น (ต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ และอนุบัญญัติที่ออกตามคำสั่งดังกล่าว) 

รับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า

ขอความอนุเคราะห์ตอบกลับเป็นหนังสือและในรูปแบบไฟล์ word มายัง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ jutamas.ksn@gmail.com หรือ kprimnipa@gmail.com

ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น และแบบรับฟังความคิดเห็น

 

 

 

วันที่:29 เมษายน 2565

เข้าชม:486

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (J)

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม