ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ การจัดแยก การจัดทําและแสดงเครื่องหมาย การจัดให้มีเอกสารที่จําเป็น และการขนถ่ายสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ฉบับที่ … (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ การจัดแยก การจัดทําและแสดงเครื่องหมาย การจัดให้มีเอกสารที่จําเป็น และการขนถ่ายสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ฉบับที่ … (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ 

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ การจัดแยก การจัดทําและแสดงเครื่องหมาย การจัดให้มีเอกสารที่จําเป็น และการขนถ่ายสิ่งของที่อาจทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ฉบับที่ … (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

โดยวิธีรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเจ้าท่า https://md.go.th/ หรือhttp://www.lawamendment.go.th/ หรือร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบกลับได้ที่สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ E-Mail : safenvi@md.go.th ระหว่างวันที่ 1๒ ธันวาคม – 26 ธันวาคม 2562

 

เอกสารแนบ :

 ร่างกฎกระทรวงฯ (รับฟังความคิดเห็น).pdf

 

ร่างกฎกระทรวงฯ (รับฟังความคิดเห็น)

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:368

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม