ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ … (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 252๒

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ … (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 252๒ 

โดยวิธีรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเจ้าท่า https://md.go.th/ หรือhttp://www.lawamendment.go.th/ หรือร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบกลับได้ที่สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ E-Mail : safenvi@md.go.th ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 27 มกราคม 2563

เอกสารแนบ :

 ร่างกฎกระทรวงฯ COLREG (รับฟังความคิดเห็น).pdf

 

ร่างกฎกระทรวงฯ COLREG (รับฟังความคิดเห็น)

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:369

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม