(ร่าง)ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการรักษาความปลอดภัยของเรือระหว่างประเทศ (International Ship Security Certificate) และการบันทึกประวัติเรือต่อเนื่อง (Continuous Synopsis Record) พ.ศ. ….

(ร่าง)ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการรักษาความปลอดภัยของเรือระหว่างประเทศ (International Ship Security Certificate) และการบันทึกประวัติเรือต่อเนื่อง (Continuous Synopsis Record) พ.ศ. …. 

 

รับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง
สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ /ทางเว็บไซต์ระบบกลาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (กรณีที่เปิดทำการแล้ว) /ทางเว็บไซต์ร่วมแสดงความคิดเห็น ของกรมเจ้าท่า /ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ legal@md.go.th หรือ shipsurvey@md.go.th หรือ ทางโทรสาร ๐ ๒๒๓๕ ๗๖๓๐

 

เอกสารแนบ :

 1ร่างข้อบังคับ ISPS Code-CSR
 2ภาคผนวก1 – 2
 Form CSR Form 1
 Form CSR Form 2
Form CSR Form 3

1ร่างข้อบังคับ ISPS Code-CSR

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:359

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม