(ร่าง)ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจ และการออกใบสำคัญรับรองสำหรับเรือที่บรรทุกสินค้าอันตราย (The Carriage of Dangerous Goods) พ.ศ. ….

(ร่าง)ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจ และการออกใบสำคัญรับรองสำหรับเรือที่บรรทุกสินค้าอันตราย (The Carriage of Dangerous Goods) พ.ศ. …. 

 

รับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง
สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ /ทางเว็บไซต์ระบบกลาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (กรณีที่เปิดทำการแล้ว) /ทางเว็บไซต์ร่วมแสดงความคิดเห็น ของกรมเจ้าท่า /ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ legal@md.go.th หรือ shipsurvey@md.go.th หรือ ทางโทรสาร ๐ ๒๒๓๕ ๗๖๓๐

 

เอกสารแนบ :

 1ร่างข้อบังคับ IMDG Code
 2.1Form DANGERUS GOODS CARGO-Container vessel
 2.2form DANGERUS GOODS for other vessel
 ผนวก1.1SOLAS CHAPTER VII
 ผนวก1.2IMDG-1-Part1C1-2
 ผนวก1.2IMDG-1-Part2-C3-5
 ผนวก1.2IMDG-1-Part3-C6-7
 ผนวก1.3IMDG-2
 ผนวก1.4IMDG-3

1ร่างข้อบังคับ IMDG Code

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:338

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม