ร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษจากสารอันตรายที่ขนส่งทางทะเลในรูปบรรจุหีบห่อ (MARPOL ANNEX III)

ร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษจากสารอันตรายที่ขนส่งทางทะเลในรูปบรรจุหีบห่อ (MARPOL ANNEX III) 

ตามที่สำนักมาตรฐานเรือได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษจากสารอันตรายที่ขนส่งทางทะเลในรูปบรรจุหีบห่อ (MARPOL ANNEX III) จึงเห็นควรให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และเกิดประโยชน์ในการนำมาบังคับใช้ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ร่างข้อบังคับฯ ได้ ตามไฟล์ที่ได้แนบไว้ ซึ่งเปิดให้ได้แสดงความคิดเห็นในระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 (เป็นระยะเวลา 15 วัน) โดยจะนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไข ร่างข้อบังคับฯ ก่อนที่จะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง วัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป สำหรับช่องทางการแสดงความคิดเห็นนั้น ให้ทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่ง e-mail ไปยัง psco@md.go.th โดยระบุชื่อเรื่อง MARPOL ANNEX III

เอกสารแนบ :

 ร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษจากสารอันตรายที่ขนส่งทางทะเลในรูปบรรจุหีบห่อ (MARPOL ANNEX III)

 

MARPOL ANNEX III

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:492

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม