จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่อง ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายการอนุญาตประกอบกิจการยุบเรือเป็นเศษเหล็ก ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เรื่อง การทบทวนปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายฯ

 

การประชุมเริ่มวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 – 16:30 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุมคือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียของร่างประกาศกระทรวงคมนาคม

และร่างระเบียบกระทรวงคมนาคม

ผ่านการประชุมทางไกล Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

โดยใช้ Meeting ID : 959 4632 7144 Passcode : 863368

 

 

วันที่:25 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:486

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)

เอกสารแนบ: