(ร่าง) กฎกระทรวงการกำหนดเครื่องหมายถาวรของเรือไทย พ.ศ. …

(ร่าง) กฎกระทรวงการกำหนดเครื่องหมายถาวรของเรือไทย พ.ศ. …

 

รับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง
สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ /ทางเว็บไซต์ระบบกลาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (กรณีที่เปิดทำการแล้ว) /ทางเว็บไซต์ร่วมแสดงความคิดเห็น ของกรมเจ้าท่า  https://md.go.th/ หรือ http://www.lawamendment.go.th /ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ legal@md.go.th / ทางโทรสาร ๐ ๒๒๓๕ ๗๖๓๐

 

เอกสารแนบ :

 (ร่าง) กฎกระทรวงการกำหนดเครื่องหมายถาวรของเรือไทย พ.ศ. …

 

(ร่าง) กฎกระทรวงการกำหนดเครื่องหมายถาวรของเรือไทย พ.ศ. ...

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:402

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม