(ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ สำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า พ.ศ. …

(ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ สำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า พ.ศ. …

รับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า
เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
ทางเว็บไซต์ระบบกลาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (กรณีที่เปิดทำการแล้ว) /
ทางเว็บไซต์ร่วมแสดงความคิดเห็น ของกรมเจ้าท่า /ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ legal@md.go.th

(ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือฯ พ.ศ. ...
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือฯ

วันที่:04 มีนาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 155

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (J)

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม