(ร่าง) ข้องบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมในการออกใบสำคัญรับรอง ให้เป็นไปตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยระหว่างประเทศ

(ร่าง) ข้องบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมในการออกใบสำคัญรับรอง ให้เป็นไปตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการบริหารจัดการความปลอดภัยระหว่างประเทศ 

 

รับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง
สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ / ทางเว็บไซต์ระบบกลาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (กรณีที่เปิดทำการแล้ว) / ทางเว็บไซต์ร่วมแสดงความคิดเห็น ของกรมเจ้าท่า / ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ legal@md.go.th หรือ shipsurvey@md.go.th
หรือ ทางโทรสาร ๐ ๒๒๓๕ ๗๖๓๐

 

เอกสารแนบ :

 1. ร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่า ISM Code
 2. ภาคผนวก ISM Code
 3. ISM CODE 2018

 

1. ร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่า ISM Code

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:376

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม