(ร่าง) ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสําคัญรับรอง สําหรับเรือขนส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์แบบบรรจุหีบห่อ พลูโทเนียมและกากกัมมันตภาพรังสีระดับสูง พ.ศ. …

วันที่:11 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:2073

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม