(ร่าง) ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อขอออกใบอนุญาตใช้เรือชั่วคราวกรณีเรือยังไม่เคยรับใบอนุญาตใช้เรือเพื่อใช้เป็นหนังสือสำคัญคุ้มครองการทดลองใช้เรือ พ.ศ. …

(ร่าง) ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อขอออกใบอนุญาตใช้เรือชั่วคราวกรณีเรือยังไม่เคยรับใบอนุญาตใช้เรือเพื่อใช้เป็นหนังสือสำคัญคุ้มครองการทดลองใช้เรือ พ.ศ. … 

 

รับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง
สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ /ทางเว็บไซต์ระบบกลาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (กรณีที่เปิดทำการแล้ว) /ทางเว็บไซต์ร่วมแสดงความคิดเห็น ของกรมเจ้าท่า /ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ legal@md.go.th หรือ shipsurvey@md.go.th หรือ ทางโทรสาร ๐ ๒๒๓๕ ๗๖๓๐

 

เอกสารแนบ :

 (ร่าง) ข้อบังคับค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ

 

(ร่าง) ข้อบังคับค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:449

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม