(ร่าง) ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการตรวจเรือตามโปรแกรมเสริมระหว่างที่ทำการตรวจดรือประเภทการใช้บรรทุกสินค้าเทกองและเรือบรรทุกนำมัน (Enhanced Survey Programme : ESP) พ.ศ. …

(ร่าง) ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการตรวจเรือตามโปรแกรมเสริมระหว่างที่ทำการตรวจดรือประเภทการใช้บรรทุกสินค้าเทกองและเรือบรรทุกนำมัน (Enhanced Survey Programme : ESP) พ.ศ. … 

 

รับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง
สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ /ทางเว็บไซต์ระบบกลาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (กรณีที่เปิดทำการแล้ว) /ทางเว็บไซต์ร่วมแสดงความคิดเห็น ของกรมเจ้าท่า /ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ legal@md.go.th หรือ shipsurvey@md.go.th หรือ ทางโทรสาร ๐ ๒๒๓๕ ๗๖๓๐

 

เอกสารแนบ :

 (ร่าง) ข้อบังคับกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับการตรวจเรือตามโปรแกรมเสริมระหว่างที่ทำการตรวจดรือประเภทการใช้บรรทุกสินค้าเทกองและเรือบรรทุกนำมัน (Enhanced Survey Programme : ESP)

Enhanced Survey Programme (ESP)

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:357

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม