(ร่าง) ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองสำหรับเรือบรรทุกสารเคมีอันตรายในระวาง พ.ศ………

(ร่าง) ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองสำหรับเรือบรรทุกสารเคมีอันตรายในระวาง พ.ศ………

 

รับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง
สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ /ทางเว็บไซต์ระบบกลาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (กรณีที่เปิดทำการแล้ว) /ทางเว็บไซต์ร่วมแสดงความคิดเห็น ของกรมเจ้าท่า  https://md.go.th/ หรือ http://www.lawamendment.go.th /ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ legal@md.go.th / ทางโทรสาร ๐ ๒๒๓๕ ๗๖๓๐
 

 

เอกสารแนบ :

 1ร่างข้อบังคับ IBC Code อารัมภบท
 2ภาคผนวก 1-3 สกม.
 2.2 CERTIFICATE OF FITNESS (2018 Amend
 3.1 (Resolution MSC.176(79)
 3.2 (Resolution MSC.219(82)
 3.3 RESOLUTION MSC.340(91)
 3.4 SOLAS 1974 – (133) – (Resolution MSC.369(93)) (Secretariat) [E-F-S-A-C-R]
 3.5 SOLAS 1974 – (162) – Resolution MSC.440(99) (Secretariat) [E-F-S-A-C-R]
 3.6 SOLAS 1974 – (170) – Resolution MSC.460(101) (Secretariat) [E-F-S-A-C-R]

 

1ร่างข้อบังคับ IBC Code อารัมภบท

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:370

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

Comment Form

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม