(ร่าง) พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ภาค ๔ ท่าเรือและมาตรฐานท่าเรือ

(ร่าง) พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ภาค ๔ ท่าเรือและมาตรฐานท่าเรือ

รับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า

เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

ทางเว็บไซต์ระบบกลาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (กรณีที่เปิดทำการแล้ว) /

ทางเว็บไซต์ร่วมแสดงความคิดเห็น ของกรมเจ้าท่า /ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ legal@md.go.th หรือ weerasang.cha@gmail.com

ร่างท่าเรือสำราญ จท. ปรับปรุง (แกไขในที่ประชุม ๑๑ กพ ๖๕) จท. ปรับ 17 กพ. 65
ร่างพรบ.เดินเรือ (ผ่านพิจารณา เสนอ ๑๐ มค ๖๕)

วันที่:25 กุมภาพันธ์ 2565

เข้าชม:

Post View : 152

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (J)

ร่วมแสดงความคิดเห็น / ให้ข้อมูลเพิ่มเติม