การออกใบสำคัญรับรองเรือประมง

ท่าน อจท. ได้มีคำสั่งท้ายหนังสือที่ คค 0322/สมร.3 ลงวันที่ 7 มกราคม 2559
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเพื่อออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ ตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ สำหรับเรือกลประมง พ.ศ. 2558
อนุมัติให้เจ้าพนักงานตรวจเรือดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติชั่วคราว (ตามไฟล์แนบ) ไปพลางก่อน
จนกว่าระบบตรวจเรือและระบบทะเบียนเรือจะปรับปรุงแล้วเสร็จ

หมายเหตุ  ต้นเรื่องจาก สำนักมาตรฐานเรือ 

วันที่:22 มกราคม 2559

เข้าชม:81

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin