ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 10/2559 ความคืบหน้า โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ ท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) จังหวัดกระบี่ และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความคืบหน้า โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ

ท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise)  จังหวัดกระบี่ และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

          กรมเจ้าท่า ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่จังหวัดกระบี่ และ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเดินเรือสำราญของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันอย่างเต็มรูปแบบ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย โดยกรมเจ้าท่าได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1.ไปเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558           และวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบการขนส่งทางน้ำ และระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคมนาคมขนส่งอย่างมีมาตรฐานสะดวกและปลอดภัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงธุรกิจการท่องเที่ยวเดินเรือสำราญ (Cruise).ซึ่งกำลังเติบโตและ           ขยายตลาดในประเทศไทย ในแต่ละปีจะมีเรือสำราญเข้าเทียบท่าในประเทศไทยเพื่อเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ              ของประเทศ เช่น เกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายในแต่ละภูมิภาค ประกอบกับเสน่ห์ของขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่งดงาม ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังขาดความพร้อมในการพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของธุรกิจเดินเรือสำราญโดยปัจจุบันเรือที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามา จะใช้ประเทศไทยเป็นเพียงจุดพักเรือเพื่อท่องเที่ยวแบบไปกลับหรือค้าง ไม่เกิน 1-2 คืน โดยเรือสำราญจะเข้าใช้ท่าเทียบเรือแหลมฉบังเป็นสถานที่พักเรือหลักบริเวณอ่าวไทย แต่สำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันยังขาดท่าเทียบเรือที่รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ จากการพิจารณาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ บริเวณอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ และเกาะภูเก็ต นับเป็นพื้นทีที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศ               เหมาะแก่การพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญอย่างเต็มรูปแบบ  กรมเจ้าท่าได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริเวณหัวหินเพลิง จังหวัดกระบี่ และแหลมหินคม อำเภอเกาะสมุย                         มีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมสังคม และเศรษฐกิจ ในการสร้างท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) ปัจจุบัน กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE) สำรวจออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบโครงการฯ                จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และการพัฒนาโครงการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นและประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า โทรศัพท์ 02 233 1911 – 8 ต่อ 291 และ 02 234 3593   

วันที่:08 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:80

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin