ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2566

วันที่:30 ตุลาคม 2566

เข้าชม:805

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (S)