โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ทำกิจกรรม   06/05/2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่  ห้องประชุม 2 อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2

วันที่:24 เมษายน 2557

เข้าชม:237

ข้อมูลโดย: