การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่าประจำปี 2564

ด้วยกรมเจ้าท่าจะดำเนินโครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2564 ให้แก่บุตรของสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่า เพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2564 ตามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่  187/2564 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2564 เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2564    กรมเจ้าท่าได้พิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่าเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร นอกเหนิอจากค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมในการศึกษาที่ภาครัฐจัดให้ตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่า โดยกำหนดรายละเอียดการขอรับทุนฯ ประเภทของทุนส่งเสริมการศึกษา และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนฯ ไว้ดังนี้ 

วันที่:04 กันยายน 2564

เข้าชม:981

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่