ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2564

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาเนื้อหาใหม่ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วยเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

1. การต้านทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption
2. การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางธรณี
3. การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้ำและน้ำบาดาล
ซึ่ง พบ. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ในปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร จท. ได้รับความรู้ ตระหนักในการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เห็นควรแผยแพร่ในหลักสูตรดังกล่าวตามรายละเอียดตามภาพแนบ

วันที่:25 ตุลาคม 2564

เข้าชม:871

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่