Marine Department (English Version)

%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%
%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%
nogift2566

Department Information

Top Management NEWS

กรมเจ้าท่า จัดอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 44 จังหวัดนครพนม

สร้างเครือข่ายภาคประชาชน บูรณาการความปลอดภัยทางน้ำร่วมกับกรมเจ้าท่า

 

กรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 44 จังหวัดนครพนม                 โดยมี ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีฯ นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับ นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุริยา กิตติมณฑล ผู้อำนวยการสำนักงาน               เจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567             ณ โรงแรม ไอ โฮเท็ล ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า เร่งดำเนินการสร้างเครือข่ายอาสาวารีให้กว้างขวางมากขึ้น ด้วยการ เพิ่มเป้าหมาย และขยายวัตถุประสงค์นำเครือข่ายออกไปสู่ภาคประชาชน หรือองค์กรต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติงานกับกรมเจ้าท่า ในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการใช้เรือและท่าเทียบเรือ การสัญจรทางน้ำ การแจ้งเหตุเกี่ยวกับมลภาวะทางน้ำ หรือการกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ พร้อมกับรองรับนโยบาย “คมนาคม..สร้างสุขทุกการเดินทาง”/ และ “ราชรถยิ้ม”ของกระทรวงคมนาคม ที่กำหนดให้ ปี พ.ศ. 2567 เป็นปีแห่งความสุขและความปลอดภัยในทุกการเดินทางของประชาชน จึงได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดโครงการเพื่อรณรงค์ตามนโยบายดังกล่าว ในส่วนของความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งทางน้ำ  ได้เกิดแนวคิดในรูปแบบเครือข่าย “อาสาวารี” ที่กรมเจ้าท่าจะได้สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการช่วยสนับสนุนภาครัฐ เสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ         ให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ให้แก่ประชาชน ตามนโยบาย “ราชรถยิ้ม”

จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ด้านเหนือและตะวันออกของจังหวัดติดกับแม่น้ำโขงโดยตลอด และมีศักยภาพในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับมีสถานที่สัญจรและท่องเที่ยวทางน้ำหลายแห่ง อาทิ การล่องเรือชมแม่น้ำโขง ประเพณีแข่งเรือยาว เทศกาลไหลเรือไฟ  กระทรวงคมนาคม จึงมอบให้กรมเจ้าท่า พิจารณาจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 44 ที่จังหวัดนครพนม  เพื่อมุ่งที่จะรณรงค์ป้องกันและสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 180 คน  ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการสัญจรและท่องเที่ยวทางน้ำ และตระหนักในความสำคัญของการร่วมด้วยช่วยกันดูแลความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร  และท่องเที่ยวทางน้ำในจังหวัดนครพนม และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับไปยังครอบครัวและชุมชน มีความพร้อมในการเป็นเครือข่ายภาคประชาชนให้กับภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมสร้างเครือข่าย“อาสาวารี รุ่นที่ 44 จังหวัดนครพนม” ในครั้งนี้ นอกจากภาครัฐ  โดยกรมเจ้าท่า และกระทรวงคมนาคมเอง จะได้ประโยชน์จากการมีบุคลากรภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกรมเจ้าท่า ตามกรอบอำนาจหน้าที่ ที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  และจิตสำนึกอาสาที่มีความรู้สึกหวงแหนและเป็นตัวแทน   “เจ้าท่า” ในการรักษาสาธารณสมบัติของชาติและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางน้ำแล้ว ซึ่งประชาชนในพื้นที่ที่เข้าอบรมฯ จะได้ร่วมเรียนรู้ถึงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับช่องทางสื่อสารที่สำคัญในการติดต่อประสานการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ หรือการร้องขอความช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ เช่น แจ้งสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ขอคำแนะนำในการเดินทางและท่องเที่ยวทางน้ำ และการร่วมกันปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมทางน้ำในชุมชนซึ่งจากการอบรมฯ  ที่กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการผ่านมาแล้ว 43 รุ่น มีเครือข่ายอาสาวารี ทั่วประเทศถึง 6,866 คน ที่จะร่วมกันช่วยดูแล           ความปลอดภัยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน อันเกิดจากอุบัติเหตุทางน้ำลงได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

19 พฤษภาคม 2567

 

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 31/2567 กรมเจ้าท่าจัดอบรมเครือข่ายอาสาวารีรุ่นที่ 44 จังหวัดนครพนม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

MD White List

หน่วยงานในสังกัด

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้
190
ปีนี้
698,794
เดือนนี้
90,600
ทั้งหมด
3,609,965