Menu

เรื่องด่วน

 หน้าที่ของตำแหน่ง แนบท้ายประกาศกรมเจ้าท่าที่ 194/2561

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 194/2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อไปปฏิบัติภารกิจทางทะเลระหว่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน

เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 194/2561

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 188/2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

เอกสารหมายเลข1 แนบท้าย ป. ที่ 188_2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ ระดับชำนาญการพิเศษ ป. ที่ 188_2561

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 180/2561 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อส่งผลงานประเมินตามหลักเกณฑ์ ว10/2548

ผลการคัดเลือกข้าราชการฯ ระดับชำนาญการ ประกาศที่ 126/2561 

 ระเบียบการย้าย 2561และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

  ผลการคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ประกาศที่ 90/2561 

 ประกาศผลการคัดเลือกฯ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ 81/2561 

  ผลการคัดเลือกข้าราชการฯ ระดับชำนาญการพิเศษ ประกาศที่ 76/2561

คู่มือการใช้งานโปรแกรม DPIS

 แบบฟอร์มที่ให้จัดส่งสายวิทยาศาสตร์

 แบบฟอร์มปรับปรุงตำแหน่งสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 19/2561 เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 

ประกาศที่ 62/2561 รับสมัครฯ ระดับชำนาญการพิเศษ

เอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศฯ ที่ 62/2561 

แบบประเมินค่างานอำนวยการระดับสูง

การประเมินคุณภาพงานเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งจากำนวยการต้นเป็นอำนวยการสูง

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 17/2561รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชาณ ต่างประเทศประจำปี 2561

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 19/2561 เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมเป็นผู้ผ่านการกลั่นกรอง

ข่าวแต่งตั้งโยกย้าย

ดูทั้งหมด...

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

คำบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions)

water project1

 

 lifeguard