Menu
A+ A A-

งานพัฒนาบุคลากร

Documents
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 147/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่าเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2563 578 Kilobytes Friday, 24 July 2020
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการกรมเจ้าท่า ที่ 1/2563 เรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่าประจำปี 2563 1.46 Megabytes Monday, 25 May 2020
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 96/2563 เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำ 213 Kilobytes Thursday, 21 May 2020
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 112/2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่าเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2562 9.38 Megabytes Monday, 05 August 2019
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการกรมเจ้าท่าที่ 1/2562 เรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่าประจำปี 2562 1.15 Megabytes Monday, 10 June 2019
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการกรมเจ้าท่าที่ 2/2561 เรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่าประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) 104 Kilobytes Thursday, 02 August 2018
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการกรมเจ้าท่า ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่าประจำปี 2561 200 Kilobytes Wednesday, 06 June 2018
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 145/2560 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่าเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2560 84 Kilobytes Thursday, 03 August 2017
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่า ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2560 ประเภททั่วไป 302 Kilobytes Wednesday, 02 August 2017
บัญชีรายชื่อบุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่า ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2560 ประเภทเรียนดี 33 Kilobytes Wednesday, 02 August 2017
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการกรมเจ้าท่าที่ 1/2560 เรื่องการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่าประจำปี 2560 203 Kilobytes Tuesday, 11 April 2017
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการกรมเจ้าท่าที่ 1/2560 เรื่องการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่าประจำปี 2560 14.24 Megabytes Tuesday, 11 April 2017
แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปี 2559 27 Kilobytes Tuesday, 06 September 2016
ตัวอย่างแบบรายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปี 2559 28 Kilobytes Tuesday, 06 September 2016
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 8 Megabytes Wednesday, 01 June 2016
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market:e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17.09 Megabytes Wednesday, 01 June 2016
คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electornic Bidding:e-bidding) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ(ขั้นตอนเพิ่มโครงการ - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) 26.19 Megabytes Wednesday, 01 June 2016
คู่มือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา (e-market แบบ RFQ) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ(ขั้นตอนเพิ่มโครงการ - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) 6.05 Megabytes Wednesday, 01 June 2016
แผนปฏิบัติการมาตรการคัดแยกและลดปริมาณขยะ ภายในกรมเจ้าท่า ประจำปี พ.ศ. 2559 100 Kilobytes Monday, 30 May 2016
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 685 Kilobytes Monday, 23 May 2016