Menu
A+ A A-

งานสถิติวิเคราะห์ (กส.)

stat

Categories
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลท่าเรือและร่องน้ำ
แบบสำรวจความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ 2555
แบบสำรวจเพื่อสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
แบบสำรวจเพื่อสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีงบประมาณ 2556
Documents
แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจท่าเทียบเรือ 90 Kilobytes Sunday, 23 March 2014
แบบสำรวจผู้ประกอบการท่าเรือและผู้ประกอบการเรือโดยสาร (ท่องเที่ยว 1และ 2 8 มค.52) (24 สค 52) 431 Kilobytes Sunday, 23 March 2014
1.แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบ พ.1) 171 Kilobytes Thursday, 23 April 2015
บันทึกข้อความ แบบสำรวจ 230 Kilobytes Sunday, 23 March 2014
สรุปผลการปฏิบัติงานของกรมฯ 70 Kilobytes Sunday, 23 March 2014
แบบรายงานการตรวจตราเพื่อปราบปรามผู้ละเมิด กม.ฐานความผิด (9 พ.ย. 52) 62 Kilobytes Sunday, 23 March 2014
แบบสอบถามความความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง 737 Kilobytes Sunday, 23 March 2014
แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ งานการขุดลอกและรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ 752 Kilobytes Sunday, 23 March 2014
แบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำบริเวณเมืองท่าชายทะเล_แม่น้ำ 512 Kilobytes Sunday, 23 March 2014
แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจเขื่อนกันทรายและคลื่น 744 Kilobytes Sunday, 23 March 2014
แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 738 Kilobytes Sunday, 23 March 2014
โครงการก่อสร้างพัฒนา บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (จภ.๑ - จภ.๗) 613 Kilobytes Sunday, 23 March 2014