กลุ่มสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

มาตรการลดและคัดแยกขยะในสำนักงาน

กลุ่มสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนทุกสำนักงานในกรมเจ้าท่า ร่วมมือกัน ลด และ คัดแยก ขยะมูลฝอยจากสำนักงานของท่าน ให้ถูกต้องตามประเภทของขยะ ก่อนรายงานผลสถิติมาตาม "แบบ วล.1" เพื่อรวบรวมบันทึกผลลงในระบบ E-Report มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยซึ่งจะกำหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

แบบฟอร์มออนไลน์

แบบ นท.1

สำหรับกรอกข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการอนุญาตให้เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งกับกรมเจ้าท่า และสำหรับรายงานผลคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษให้กรมเจ้าท่า ตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตฯ

แบบ วล.1

แบบรายงานมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน กรมเจ้าท่า (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมฯ) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแบบในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในสำนักงานอย่างถูกต้อง ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน การจัดทำมาตรฐานการทำงาน 5 ส. และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

แบบรายงาน Safety Culture & Environment Protection

แบบฟอร์มเพื่อการขอข้อมูลการดำเนินกิจกรรม ในการสร้างวัฒนธรรมด้านมาตรการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อติดตาม กำกับดูแล ส่งเสริม ในด้านมาตรการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

แบบฟอร์มออนไลน์

แบบ นท.1

สำหรับกรอกข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการอนุญาตให้เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งกับกรมเจ้าท่า และสำหรับรายงานผลคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษให้กรมเจ้าท่า ตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตฯ

แบบ วล.1

แบบรายงานมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน กรมเจ้าท่า (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมฯ) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแบบในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในสำนักงานอย่างถูกต้อง ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน การจัดทำมาตรฐานการทำงาน 5 ส. และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

แบบรายงาน Safety Culture & Environment Protection

แบบฟอร์มเพื่อการขอข้อมูลการดำเนินกิจกรรม ในการสร้างวัฒนธรรมด้านมาตรการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อติดตาม กำกับดูแล ส่งเสริม ในด้านมาตรการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

direction

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Prototyping

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

development

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

คุณภาพน้ำลำน้ำสาธารณะ กรมเจ้าท่า

รายงานคุณภาพน้ำลำน้ำสาธารณะ โดยกรมเจ้าท่า

แผนที่แหล่งกำเนิดมลพิษ กรมเจ้าท่า

ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่มีการขออนุญาตเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ โดยกรมเจ้าท่า

ติดต่อเรา

กลุ่มสิ่งแวดล้อม   ชั้น  2   อาคาร  162  ปี   กรมเจ้าท่า. 

โทร. x xxxx xxxx

หรือ

งานควบคุมฯ       โทร. xx xxx xxxx     อีเมล   xxxxxxxxxxxxxxxxx

งานตรวจสอบฯ       โทร. xx xxx xxxx    อีเมล   xxxxxxxxxxxxxxxxx
งานวิเคราะห์ฯ       โทร. xx xxx xxxx     อีเมล   xxxxxxxxxxxxxxxxx
Slide #1
SubTitle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Slide #2
SubTitle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Slide #3
SubTitle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

แบบประเมินความพึงพอใจ