กลุ่มสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมล่าสุด

มาตรการลดและคัดแยกขยะในสำนักงาน

กลุ่มสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนทุกสำนักงานในกรมเจ้าท่า ร่วมมือกัน ลด และ คัดแยก ขยะมูลฝอยจากสำนักงานของท่าน ให้ถูกต้องตามประเภทของขยะ ก่อนรายงานผลสถิติมาตาม "แบบ วล.1" เพื่อรวบรวมบันทึกผลลงในระบบ E-Report มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยซึ่งจะกำหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

กิจกรรม 5 ส. สุขสันต์ ร่วมกัน Go Green

กรมเจ้าท่าทุกหน่วยงาน พร้อมใจร่วมกันปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการทำงาน ตามหลัก 5ส. เพื่อเป้าหมายมุ่งหวังให้ข้าราชการพนักงานกรมเจ้าท่า มีสภาพแวดล้อมทำงานที่ดี และมีความสุขในการทำงาน โดยโอกาสนี้ นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านปลอดภัย) ได้ให้เกียรติมอบรางวัลสำนักงานดีเด่น ซึ่งมีคะแนนในการประเมิน 5ส. มากที่สุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติต่อไป

แบบฟอร์มออนไลน์

แบบ นท.1

สำหรับกรอกข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการอนุญาตให้เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งกับกรมเจ้าท่า และสำหรับรายงานผลคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษให้กรมเจ้าท่า ตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตฯ

แบบ วล.1

แบบรายงานมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน กรมเจ้าท่า (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมฯ) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแบบในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในสำนักงานอย่างถูกต้อง ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน การจัดทำมาตรฐานการทำงาน 5 ส. และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

แบบรายงาน Safety Culture & Environment Protection

แบบฟอร์มเพื่อการขอข้อมูลการดำเนินกิจกรรม ในการสร้างวัฒนธรรมด้านมาตรการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อติดตาม กำกับดูแล ส่งเสริม ในด้านมาตรการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ

Data Dashboard (รายงาน นท.1)

แถบสรุปผลข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีการขออนุญาตและรายงานผลกับกรมเจ้าท่า

แผนที่แหล่งกำเนิดมลพิษ กรมเจ้าท่า

ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่มีการขออนุญาตเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ โดยกรมเจ้าท่า

คุณภาพน้ำลำน้ำสาธารณะ

แผนที่คุณภาพน้ำลำน้ำสาธารณะ กรมเจ้าท่า

คุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลัก เก็บข้อมูลและวิเคราะห์โดยกรมเจ้าท่า

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

Data Dashboard (นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน)

แถบสรุปผลข้อมูลมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน กรมเจ้าท่า (แบบ วล.1 ออนไลน์) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐมอบหมายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

สถิติปริมาณขยะมูลฝอยแยกตามประเภท ของ กรมเจ้าท่า

ติดต่อเรา

 

กลุ่มสิ่งแวดล้อม   ชั้น  2   อาคาร  162  ปี   กรมเจ้าท่า. 

E-mail : envmarine.md@gmail.com

โทร. x xxxx xxxx  (ย้ายสำนักงาน อยู่ระหว่างเชื่อมคู่สายโทรศัพท์)

หรือ

งานควบคุมฯ       โทร. 08 9451 5824     

อีเมล  thirapong.b@md.go.th

งานตรวจสอบฯ   โทร. 09 7247 6524, 08 6870 3769    
อีเมล  charuaiporn.y@md.go.th

งานวิเคราะห์ฯ       โทร. 08 6896 4568, 09 0440 5593 
อีเมล   krisana@md.go.th