th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ แนวทางการบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) แบบบูรณาการ” ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2)
(30-08-2559)นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ แนวทางการบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) แบบบูรณาการ” ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2) ให้กับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เพื่อให้ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องสงขลา 2 โรงแรมบีพี สมิหลา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559

ภาพกิจกรรม:

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ แนวทางการบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) แบบบูรณาการ” ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2)  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ แนวทางการบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) แบบบูรณาการ” ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2)  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ แนวทางการบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) แบบบูรณาการ” ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2)  นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ แนวทางการบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) แบบบูรณาการ” ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2) 

back to top