th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่าปฏิบัติมาตรการควบคุมเรือประมงพาณิชย์
(25-09-2559)

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและลงพื้นที่เพื่อตรวจการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมเรือประมงพาณิชย์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประมงที่ไม่มีทะเบียนเรือ หรือมีทะเบียนเรือแต่ไม่มีใบอนุญาตทำการประมง ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ณ องค์การสะพานปลาท้ายบ้าน จังหวัดสมุทรปราการนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและลงพื้นที่เพื่อตรวจการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมเรือประมงพาณิชย์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประมงที่ไม่มีทะเบียนเรือ หรือมีทะเบียนเรือแต่ไม่มีใบอนุญาตทำการประมง ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ณ องค์การสะพานปลาท้ายบ้าน จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่าปฏิบัติมาตรการควบคุมเรือประมงพาณิชย์  กรมเจ้าท่าปฏิบัติมาตรการควบคุมเรือประมงพาณิชย์  กรมเจ้าท่าปฏิบัติมาตรการควบคุมเรือประมงพาณิชย์  กรมเจ้าท่าปฏิบัติมาตรการควบคุมเรือประมงพาณิชย์  กรมเจ้าท่าปฏิบัติมาตรการควบคุมเรือประมงพาณิชย์  กรมเจ้าท่าปฏิบัติมาตรการควบคุมเรือประมงพาณิชย์  กรมเจ้าท่าปฏิบัติมาตรการควบคุมเรือประมงพาณิชย์  กรมเจ้าท่าปฏิบัติมาตรการควบคุมเรือประมงพาณิชย์  กรมเจ้าท่าปฏิบัติมาตรการควบคุมเรือประมงพาณิชย์         

back to top