Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

โครงการฝึกอบรมการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 1
(20-05-2557)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่า โดย สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานพัฒนาบุคคล ได้กำหนดแผนงานในการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม ( Training Road Map ) เพื่อใช้เป็นเสมือนแผนที่ความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงาน เพื่อให้บุคลากรมองเห็นเส้นทางการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแผนระยะยาวในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มมูลค่าของทุนมนุษย์ในองค์กรให้สูงมากขึ้น และยังเป็นการเตรียมบุคลากรให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร โดยนางจิราภรณ์  จันทรศิริ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรม และทั้งนี้ได้เชิญ ดร. สุรชาติ กิ่มมณี ประธานบริษัทฮิวแมน โซลูชั่นส์ จำกัด มาเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง ทิศทางการบริหารและการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ ในฐานะผู้บังคับบัญชา ,บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนแนวคิด และความสำคัญของเส้นทางการฝึกอบรม Training Road Map ต่อระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปฏิบัติที่เป็นไปในทางเดียวกัน

ภาพกิจกรรม:

โครงการฝึกอบรมการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 1  โครงการฝึกอบรมการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 1  โครงการฝึกอบรมการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 1    โครงการฝึกอบรมการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 1  โครงการฝึกอบรมการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 1  โครงการฝึกอบรมการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 1   


เอกสารแนบ:


27.2557.doc
back to top
 
xxxxxxxx