Buca escort
likit Umzug Basel
ข่าวผู้บริหาร.

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี
(07-08-2562)5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี

 

     กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 160 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงวางรากฐานการคมนาคมทางน้ำที่มั่นคง ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ กรมเจ้าท่า ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี

     ประเทศไทยมีการคมนาคมขนส่งและการค้าขายทางน้ำมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา เริ่มมีหน่วยงานที่เรียกว่า “กรมท่า” เข้ามามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการค้าขายกับต่างประเทศ และในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจนกระทั่งได้ปรับเปลี่ยนมาเป็น “เจ้าท่า” ทำหน้าที่ดูแลการค้าขาย และการคมนาคมขนส่งทางน้ำมาเป็นลำดับ ครั้นก้าวเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี การค้าและการเดินเรือเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาก กรมท่าจึงต้องแบ่งงานออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ กรมท่ากลาง ดูแลติดต่อการค้ากับชาวยุโรป กรมท่าซ้าย ดูแลติดต่อกับ ชาวจีน กรมท่าขวา ดูแลติดต่อการค้ากับชาวอินเดีย และในปีพุทธศักราช ๒๔๐๒ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตราพระราชบัญญัติว่าด้วยเรือใหม่ 10 มาตรา เรือเล็ก 7 มาตรา แพ โพงพาง และของลอยน้ำ 3 มาตรา ทางบก 4 มาตรา รวม 24 มาตรา หรือ "กฎหมายท้องน้ำ" และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำสัญญาจ้างกัปตัน จอห์น บุช (John bush) ชาวอังกฤษ มาเป็นผู้ริเริ่มงานฝ่ายเจ้าท่า มีการลงนามในสัญญาระหว่างไทยกับอังกฤษ เมื่อวันที่ 89 ค่ำ จุลศักราช 1221 ปีมะแม เอกศก ตรงกับวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2402 กรมเจ้าท่าจึงถือเอาวันที่ 5 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า

      นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า “นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กรมเจ้าท่า มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 160 ปี ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมเจ้าท่าให้มี ประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยในปีพ.ศ. 2562 นี้ กรมเจ้าท่าได้มีการปรับบทบาทการบริหารงานให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น มุ่งยกระดับการ ให้บริการที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ และพาณิชยนาวี ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”

      ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ของ กรมเจ้าท่า จึงได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลคนต้นแบบ หน่วยงานต้นแบบ กรมเจ้าท่า และมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้บุคลากร กรมเจ้าท่า มีพลังร่วมกันพัฒนากรมเจ้าท่า ให้ก้าวไป ก้าวไกล อย่างมั่นคง ยั่งยืน เพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปภาพกิจกรรม:

5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี  5 สิงหา สถาปนากรมเจ้าท่า 160 ปี โดยมี ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี 

back to top
 
xxxxxxxx