th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า
(15-09-2558)นางจิราภรณ์  จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือรองรับการดำเนินการตามพิธีสาร ค.ศ. 1988 ของอนุสัญญา SOLAS และภาคผนวกที่ 4 และ 5 ของอนุสัญญา  MARPOL เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า

ภาพกิจกรรม:

นางจิราภรณ์  จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   นางจิราภรณ์  จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   นางจิราภรณ์  จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   นางจิราภรณ์  จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   นางจิราภรณ์  จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   นางจิราภรณ์  จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   นางจิราภรณ์  จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า   นางจิราภรณ์  จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า  

back to top