th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(28-03-2561)นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 4 อาคาร 1 กรมเจ้าท่า โดยมี นายสุรชัย บุรพานนทชัย เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ในการอบรมเป็นการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้ 1.กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 2.กลุ่มงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 3.กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ 4.กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม และได้รับเกียรติจาก นางปานจิต จินดากุล ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรมอบความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 51 คน

ภาพกิจกรรม:

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

back to top