Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อเรื่อง

02-01-2562
รายละเอียดโครงการศึกษาความเหมาะสมเส้นทาง EAST-WEST FERRY เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยว และสำรวจออกแบบ รวมถึงศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างหรือปรับปรุงท่าเรือ FERRY ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า เพื่อสนับสนุนด่านชายแดนสิงขรเชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยวเส้นทาง EAST-WEST FERRY

17-07-2561
08-03-2561
การจัดประชุมชี้เเจงโครงการ (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมเส้นทาง EAST-WEST FERRY เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า เพื่อสนับสนุนด่านชายแดนสิงขรเชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยวเส้นทาง EAST-WEST FERRY
25-08-2560
รายงานสรุปผลการอภิปรายจากเวทีการประชุมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 60 เวลา 8.30-12.00 ห้องการะเกด โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 26 ก.ค. 60 เวลา 8.30-12.00 ห้องบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์ จ.สระบุรีPage 2 of 14
back to top