th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อเรื่อง04-12-2562
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมผู้บังคับบัญชาทัพเรือภาคที่ 3 และผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมนำทีมตรวจการ จภ.5(ภก.) ร่วมบูรณาการกับทัพเรือ ภาคที่ 3 ,ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต , ตรวจตราความปลอดภัยท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง มุ่งเน้นความปลอดภัยเพื่อเตรียมการต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวและเทศกาลปีใหม่ 2563

04-12-2562
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ประยงค์กุล เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ จภ.5(สต.) พร้อมด้วยพนักงานประจำท่าเรือปากบารา ได้ทำการตรวจสภาพเรือ อุปกรณ์ประจำเรือ ของเรือบรรทุกผู้โดยสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563


04-12-2562
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จภ.5 (ภก) จัดชุดออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ยื่นคำร้องขอรับการตรวจสอบเรือและทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือ

04-12-2562
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จภ.5 (พง) จัดชุดออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ยื่นคำร้องขอรับการตรวจสอบเรือและทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือ


04-12-2562
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. นายวินัย หมื่นสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกอำนวยความสะดวกรับคำร้องให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ที่มีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ นำเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบและทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ

04-12-2562
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง มอบเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของเรือประมงพื้นบ้านที่มีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ขนาดไม่เกินสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ ให้นำเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบและทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือภายในเวลาและสถานที่ที่กำหนด


03-12-2562
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. เรือเอก อภิชิต ตัณฑสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ได้หมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกิจกรรมรักษ์ทะเล (การเก็บขยะทะเล)​ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Page 3 of 18
back to top