Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อเรื่อง


01-06-2559
กลุ่มงานพัฒนาบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัด “โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ณ ห้องฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาบุคคล อาคาร ๑ ชั้น ๔ และศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙Page 5 of 13
back to top