th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อเรื่อง15-07-2559
การประชุมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับทราบความต้องการและฟังความคิดเห็นของชุมชน กลุ่มองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่)01-06-2559
กลุ่มงานพัฒนาบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัด “โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ณ ห้องฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาบุคคล อาคาร ๑ ชั้น ๔ และศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙Page 9 of 18
back to top