th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ชื่อเรื่อง

14-11-2562
14-11-2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 นายเลิศพร ประพฤติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี นายธวัชชัย ฮะประสาร นิติกรชำนาญการ สำนักกฏหมาย กรมเจ้าท่า พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จภ.2 เข้าร่วมประชุมอภิปรายในหัวข้อ”แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ”


14-11-2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายวิจักขณ์ ชูภาระกิจ เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ (หัวหน้าชุด) พร้อมด้วยนางศิริวรรณ เกตุแสง เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ฯ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ (วันที่ 2)

13-11-2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตามสั่งการ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร มอบหมายให้ นายฐิติ อุณยเกียรติ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสุนิสา กาลพัฒน์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอู่เรือ ตามรายงานการแจ้งเรือเข้า-ออกอู่เรือ ณ คานเรือนวรัตน์ ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

13-11-2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายคำรณ อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร มอบหมายให้นางสาวพรหมภรณ์ ทองคละ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ และนายพงษ์พรรณ การุญ เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ ออกหน่วยบริการทะเบียนเรือเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรับยื่นคำร้องขอทำการตรวจสภาพเรือและขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ


13-11-2562

13-11-2562

Page 7 of 52
back to top