Buca escort
likit Umzug Basel
สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ

shell indir - takipi satın al ucuz trk - logsuz shell download - instagram followers increase - alanya haberleri - Beğeni

th en

Menu
 
 
A+ A A-

สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อ : ส่วนทะเบียนเรือและนิติกรรม
โทรศัพท์ : 0 2233 1311-8 ต่อ 204, 214, 234
โทรสาร : 0-2235-7631

คำแนะนำในการติดต่อกับกองทะเบียนเรือ

  1. การเขียนคำร้องขอดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนเรือให้ใช้คำร้องทั่วไป แบบ๕ ก ตามตัวอย่างการเขียนคำร้อง
  2. ให้จัดเรียงเอกสารประกอบคำร้องในแต่ละคำขอตามลำดับแล้วทำเครื่องหมาย ถูก ในกรอบ สี่เหลี่ยม เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า ผู้ขอได้จัดเตรียมเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว และในการยื่นคำร้องให้แนบรายการเอกสารประกอบคำร้องมาพร้อมเอกสารประกอบคำร้องด้วย
  3. ในทุกคำร้องที่ใช้ "ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ" เป็นเอกสารประกอบคำร้องให้เจ้าของเรือดำเนินการตรวจเรือมาก่อน และให้นำ "ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ" ที่เจ้าพนักงานตรวจเรือออกให้มาประกอบคำร้อง

หมายเหตุ

  1. ให้เจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของเรือเป็นผู้ยื่นคำร้อง
  2. สำหรับ "การต่อใบอนุญาตใช้เรือ" ให้ผู้ใดก็ได้เป็นผู้ยื่นคำร้องโดยไม่ต้องมอบอำนาจ
Documents
04.ขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ 236 Kilobytes 24-04-2014
04.เอกสารประกอบคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ 37 Kilobytes 24-04-2014
05.ขอแจ้งเปลี่ยนนายเรือ 235 Kilobytes 24-04-2014
05.เอกสารประกอบคำร้องขอแจ้งเปลี่ยนนายเรือ 39 Kilobytes 24-04-2014
06.ขอเปลี่ยนประเภทเรือ 236 Kilobytes 24-04-2014
06.เอกสารประกอบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทเรือ 39 Kilobytes 24-04-2014
07.ขอเปลี่ยนชื่อเรือ 210 Kilobytes 24-04-2014
07.เอกสารประกอบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรือ 38 Kilobytes 24-04-2014
08.เอกสารประกอบคำร้องขอเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือ 39 Kilobytes 24-04-2014
09.ขอเปลี่ยนประเภทการใช้เรือ 236 Kilobytes 24-04-2014
09.ขอเปลี่ยนประเภทการใช้เรือ เอกสารประกอบคำร้อง 39 Kilobytes 24-04-2014
10.ขอเปลี่ยนประเภทการใช้เรือ 237 Kilobytes 23-04-2014
10.ขอเปลี่ยนประเภทการใช้เรือ เอกสารประกอบคำร้อง 38 Kilobytes 23-04-2014
11.ขอเปลี่ยนประเภทการใช้เรือ 236 Kilobytes 23-04-2014
11.ขอเปลี่ยนประเภทการใช้เรือเอกสารประกอบคำร้อง 49 Kilobytes 23-04-2014
12.ขายฝากเรือ 236 Kilobytes 23-04-2014
12.เอกสารประกอบคำร้องขายฝากเรือ 49 Kilobytes 23-04-2014
13.เอกสารประกอบคำร้องยกเรือให้ 43 Kilobytes 23-04-2014
14.ขอจำนองเรือ 235 Kilobytes 23-04-2014
14.เอกสารประกอบคำร้องขอจำนองเรือ 48 Kilobytes 23-04-2014
15.ขอเพิ่มวงเงินจำนองเรือ 239 Kilobytes 23-04-2014
15.เอกสารประกอบคำร้องขอเพิ่มวงเงินจำนองเรือ 49 Kilobytes 23-04-2014
16.เอกสารประกอบคำร้องโอนสิทธิการจำนองเรือ 55 Kilobytes 23-04-2014
16.โอนสิทธิการจำนองเรือ 240 Kilobytes 23-04-2014
17.เอกสารประกอบคำร้องแก้ไขข้อความในสัญญาจำนองเรือ 48 Kilobytes 23-04-2014
 
xxxxxxxx