Menu

th en

 
 
A+ A A-

ส่วนวิศวกรรม (อาคาร 4ชั้น 2)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อ : ส่วนวิศวกรรม (อาคาร 4ชั้น 2)
โทรศัพท์ : 0 2233 1311-8 ต่อ 265,286,291
โทรสาร : 0-2234-3593

การขุดลอกร่องน้ำของเรือเดินและเอกสารเกี่ยวเนื่อง

(1)หนังสือนำเรื่องขออนุญาตทำการขุดลอก (แบบ ข1)(ดูตัวอย่าง)
(2) แบบรายละเอียดแนบคำอนุญาตขุดลอกฯ (แนบแผนที่บริเวณฯ)
(3) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพฯ

เอกสารประกอบ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)

Categories
แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาขอตั้งงบประมาณดำเนินการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำคำของบประมาณ
Documents
01-แบบ ข 1 261 Kilobytes 24-05-2014
02-ดูตัวอย่าง 702 Kilobytes 24-05-2014