th en

Menu
 
 
A+ A A-

07 การขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

Documents
01. กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) 3.49 Megabytes 04-06-2014
02. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 251/2541 เรื่อง ลักษณะของอาคาร และการล่วงล้ำลำแม่น้ำที่พึงอนุญาตได้ 399 Kilobytes 04-06-2014
03 ลักษณะของอาคารและสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 76 Kilobytes 04-06-2014
04 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ 51 Kilobytes 04-06-2014
05 คำแนะนำในการขออนุญาตและขั้นตอนการดำเนินการ 77 Kilobytes 04-06-2014
06 ผังขั้นตอนการพิจารณาการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 53 Kilobytes 04-06-2014
07 ผังขั้นตอนการพิจารณาการขออนุญาตต่ออายุใช้ท่าเทียบเรือ 25 Kilobytes 04-06-2014
08 แนวทางการตรวจสภาพท่าและโป๊ะเทียบเรือ 63 Kilobytes 04-06-2014