th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเดินทางไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อม มาตรการรองรับการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ในเทศกาลปีใหม่ 2563
(07-01-2563)วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเดินทางไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อม มาตรการรองรับการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ในเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมีสมภพ ปัญญาไวย์ ผู้อำนวยการสำรักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ให้การต้อนรับ นายณชพงศ์ ประณิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 (พังงา) บรรยายสรุปการดำเนินการของสำนักงานฯ และ นายธนา วรรณพฤกษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 บรรยายสรุป แผนการทำงานของสำนักงานฯ

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้เน้นย้ำ มาตรการ อำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ตลอดเทศกาลปีใหม่ 2563, การเตรียมความพร้อมในงบประมาณปี 2564, การกำหนดรูปแบบเรือตรวจการณ์ที่เหมาะสมกับภารกิจของสาขา, การใช้งบดำเนินงาน, และ การปฏิบัติตาม พรบ.อำนวยความสะดวก พร้อม ติดตามนโยบาย ต่างๆ ของท่านรัฐมนตรี และท่านอธิบดีกรมเจ้าท่า อาทิ การจัดทำโครงการขุดลอกต่างตอบแทน เพื่อแก้ปัญหา อุทกภัยและภัยแล้ง โดยให้ดำเนินการจัดทำรูปแบบและบูรณาการร่วมกับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การบริหารจัดการข้อมูลจากกล้อง CCTV เชื่อมต่อกับภาคเอกชน โดยให้ประสาน การบริหารจัดการข้อมูล เพื่อแก้ไข เหตุการณ์ได้ทัน หากเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย, การออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ,                   การตรวจวัดเรือประมงพื้นบ้าน, การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน เรือ ท่าเรือ คนประจำเรือ การอนุญาตท่าเรือ อู่เรือ เป็นต้น

จากนั้น เวลา 16.00 น. ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา บริเวณคลองเหล หมู่ที่ 2 ต.กะปง อ. กะปง จังหวัดพังงา เพื่อหารือกับนายก และผู้บริหาร ของ อบต. ท่านา ในการดำเนินโครงการขุดลอกต่างตอบแทน เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 กรมเจ้าท่า ยินดีให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำการสำรวจจัดทำแผนที่ขุดลอกเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตขุดลอกต่อกรมเจ้าท่า ทั้งนี้ได้เน้นย้ำ การประชาคมรับฟังความเห็น เพื่อลดผลกระทบ สร้างการยอมรับ และอบต. ต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างที่มีความรู้ ทำหน้าที่กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ การขุดลอกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และรูปแบบที่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด และเดินทางไปดูพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 2 ซึ่ง อบต. ท่านา ประสงค์จัดทำโครงการขุดลอกต่างตอบแทนภาพกิจกรรม:

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเดินทางไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อม มาตรการรองรับการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ในเทศกาลปีใหม่ 2563  วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเดินทางไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อม มาตรการรองรับการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ในเทศกาลปีใหม่ 2563  วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเดินทางไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อม มาตรการรองรับการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ในเทศกาลปีใหม่ 2563  วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเดินทางไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อม มาตรการรองรับการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ในเทศกาลปีใหม่ 2563  วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเดินทางไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อม มาตรการรองรับการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ในเทศกาลปีใหม่ 2563  วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเดินทางไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อม มาตรการรองรับการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ในเทศกาลปีใหม่ 2563  วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเดินทางไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อม มาตรการรองรับการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ในเทศกาลปีใหม่ 2563  วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเดินทางไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อม มาตรการรองรับการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ในเทศกาลปีใหม่ 2563  วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเดินทางไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อม มาตรการรองรับการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ในเทศกาลปีใหม่ 2563  วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเดินทางไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อม มาตรการรองรับการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ในเทศกาลปีใหม่ 2563  วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเดินทางไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อม มาตรการรองรับการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ในเทศกาลปีใหม่ 2563  วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเดินทางไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อม มาตรการรองรับการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำ ในเทศกาลปีใหม่ 2563 

back to top