th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่าและผู้บริหารกรมฯ ตรวจความปลอดภัยทางน้ำ และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภุมิภาคสาขาสตูล เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ เมืองท่าสตูล บริเวณท่าเทียบเรือปากบารา เกาะตะรุเตา
(18-04-2560)นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่าและผู้บริหารกรมฯ ตรวจความปลอดภัยทางน้ำ และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภุมิภาคสาขาสตูล  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ เมืองท่าสตูล บริเวณท่าเทียบเรือปากบารา เกาะตะรุเตาภาพกิจกรรม:

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่าและผู้บริหารกรมฯ ตรวจความปลอดภัยทางน้ำ และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภุมิภาคสาขาสตูล  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ เมืองท่าสตูล บริเวณท่าเทียบเรือปากบารา เกาะตะรุเตา  นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่าและผู้บริหารกรมฯ ตรวจความปลอดภัยทางน้ำ และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภุมิภาคสาขาสตูล  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ เมืองท่าสตูล บริเวณท่าเทียบเรือปากบารา เกาะตะรุเตา     

back to top