th en

Menu
 
 
A+ A A-
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 180/2554 เรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ประจำเรือ (เสื้อชูชีพ) ให้แก่ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่น (ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ค. 2554)
(13-05-2557)

ตรวจดูเนื้อหาได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จท. (หมวด 1-03-046 เรื่องที่ 71)